Slosování o víkendový pobyt zdarma

Slosování o víkendový pobyt zdarma
Resort Landal Marina Lipno

Pomozte nám zlepšit naše služby, vyplňte průzkum spokojenosti a zařaďte se tak do slosování o víkendový pobyt zdarma

Po každém uskutečněném pobytu od nás obdržíte e-mail "Poděkování a sleva na příští pobyt". Součástí e-mailu je i dotazník "Průzkum spokojenosti". Každý, kdo tento dotazník vyplní, bude mít možnost se zúčastnit slosování o víkendový pobyt v resortu Landal Marina Lipno. Slosování bude probíhat vždy po 1. a 2. nebo 3. a 4. čtvrtletí a budou do něj zařazeny dotazníky pobytů uskutečněných v uplynulém pololetí.

Víkendový pobyt zdarma

 • Ubytování v apartmánech Landal Marina Lipno - stejný typ ubytování, ke kterému se vztahoval vyplněný dotazník "Průzkumu spokojenosti".
 • Víkendový pobyt (pátek - neděle) mimo termíny jarních, letních a vánočních prázdnin.
 • Pobyt zahrnuje: pronájem ubytování, povlečené postele, ručníky, utěrky a vstup do plaveckého bazénu.

K pobytu si můžete přiobjednat další služby či zvýhodněné nabídky za aktuální cenu. Pobyt není kombinovatelný s jinými zdarma nabídkami. Ubytování je možné objednat pro maximální počet osob, který odpovídá počtu osob v rezervaci, ke které byl vyplněn výherní "Průzkum spokojenosti".

Podmínky účasti na "Slosování o víkendový pobyt zdarma“

1. Podmínky účasti

1.1 "Slosování o víkendový pobyt zdarma“ se mohou zúčastnit všichni, kdo vyplnili anketu zaslanou v e-mailu „Poděkování a sleva na příští pobyt“. K ověření slouží elektronicky zaznamenané přijetí vyplněného průzkum spokojenosti (dále také jako slosování).

1.2 Pořadatelem slosování a odpovědným za plánování, organizaci a realizaci slosování je Marina Lipno, družstvo, IČ: 25187961, Slupečná 310, 382 78 Lipno nad Vltavou, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. Dr 444 (dále také jako Marina Lipno, družstvo nebo Pořadatel).

1.3 Zařazení do slosování a jeho průběh se řídí níže uvedenými podmínkami. Odsouhlasením účasti na slosování potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte.

1.4 Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane zcela nebo zčásti neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

2. Účast, podmínky účasti, vyloučení

2.1 Účast na slosování probíhá vyplněním Průzkumu spokojenosti zaslaném v e-mailu „Poděkování a sleva na příští pobyt“ a odsouhlasením účasti na slosování.

2.2 Účastnit se mohou pouze osoby, které jsou v rezervačním systému Marina Lipno, družstvo vedeny jako „Zákazník“. Ostatní ubytovaní hosté, členové družstva Marina Lipno, družstvo jakož i zaměstnanci Marina Lipno, družstvo a jejích přidružených společností, nejsou oprávněni se tohoto slosování zúčastnit.

2.3 Chcete-li se zúčastnit slosování, musíte zaslat vyplněný formulář „Průzkumu spokojenosti“ nejpozději do posledního dne posledního měsíce čtvrtletí, ve kterém byl pobyt ukončen.

2.4 Marina Lipno, družstvo je oprávněna vyloučit z účasti na slosování účastníky, kteří v Průzkumu spokojenosti uvedli, že již nebudou mít zájem resort Landal Marina Lipno znovu navštívit.

3. Průběh slosování, výhra

3.1 Slosování proběhne náhodným výběrem vždy poslední den prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Do slosovacího osudí se dostanou účastníci, kteří odpověděli na otázku „Očekáváte na základě Vašich zkušeností, že Landal Marina Lipno znovu navštívíte?“ ANO nebo MOŽNÁ.

3.2 Výherci budou vyhlášeni následující den prostřednictvím webových stránek, Facebooku a Instagramu. Poukaz na víkendový pobyt zdarma bude výherci zaslán na e-mailovou adresu, kterou výherce uvedl v rezervaci pobytu.

3.3 Za výhru odpovídá Marina Lipno, družstvo, které je výhradně odpovědná za řádné poskytnutí a zpracování výhry. Pokud výherce do jednoho týdne nereaguje na oznámení/oznámení o převzetí/vyzvednutí výhry, Marina Lipno, družstvo mu napíše znovu a stanoví přiměřenou lhůtu pro převzetí výhry. Pokud se výherce v této lhůtě nevyjádří, nárok na výhru zaniká bez náhrady. Výhra vždy obsahuje výhradně součásti nabízené v popisu ceny. Nárok na výhru je nepřenosný. Platba v hotovosti není možná. Neuskutečněné pobyty propadají.
Pokud není v popisu nebo oznámení o výhře uvedeno jinak, budou výhry zaslány společností Marina Lipno, družstvo na adresu, kterou výherce uvedl v rezervaci. V případě, že je adresa uvedená výhercem nesprávná a/nebo výhra nemůže být předána z jiných důvodů, za které odpovídá výherce, nárok na výhru zaniká.

3.4 Pokud není v informacích o slosování uvedeno jinak, Marina Lipno, družstvo vybere výherce náhodně ze všech účastníků, kteří odpověděli na otázku „Očekáváte na základě Vašich zkušeností, že resort Landal Marina Lipno znovu navštívíte?“ ANO nebo MOŽNÁ. Šance jednotlivých účastníků na výhru tedy do značné míry závisí na vyplnění dotazníku „Průzkum spokojenosti“.

3.5 Pořadatel si také vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo úplně zrušit. Rovněž Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.

3.6 Pokud osoby nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly Soutěže, nebudou do Soutěže zařazeny, v jiném případě z ní mohou být vyřazeny. I když taková osoba splní některé podmínky získání výhry (dále jen “Výhra”), nestává se výhercem a nemá ani na Výhru nárok. V takovém případě Výhra propadá Pořadateli Soutěže, který ji udělí dalšímu výherci. Ze Soutěže bude také vyloučen Soutěžící v případě, že Pořadatel odhalí spáchání podvodného či jiného nekalého jednání ze strany Soutěžícího nebo jiné osoby, jenž mu dopomohla k získání Výhry. Dále také v případě porušení pravidel Soutěže, jejich obcházení nebo, pokud bude jednat v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy.

4. Oznámení o ochraně údajů

4.1 Zpracování požadovaných osobních údajů se provádí výhradně za účelem provedení výběrového řízení. Údaje výherce budou použity Marina Lipno, družstvo za účelem určení a zpracování výhry a v případě potřeby předány poskytovateli přepravních služeb. V opačném případě nebudou údaje o adrese předávány ani prodávány třetím stranám. Všechny údaje budou uloženy po dobu 90 dnů od data ukončení výběrového řízení a poté budou vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat záznamy. Osobní údaje výherců budou z důvodu zákonných lhůt pro uchovávání uloženy po dobu 6 let od konce lhůty pro přihlášení do soutěže a poté budou vymazány.

4.2 Účastník má kdykoli právo na informace nebo opravu svých údajů v souladu se zákonnými požadavky a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů v textové podobě e-mailem na adresu info@landal.cz s účinností do budoucna.

4.3 Příjemcem informací poskytnutých účastníky není Facebook a/nebo Instagram (společnost Facebook Inc.), ale Marina Lipno, družstvo. Společnost Facebook Inc. není pořadatel Slosování a ani tuto Soutěž nijak nesponzoruje, nepodporuje a rovněž ani nespravuje.

4.4 Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany údajů, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené adrese. Další informace o našich ustanoveních o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.marina-lipno.cz/ochrana-dat.

4.5 Účel a právní základ - Zpracování údajů se provádí za účelem realizace příslušného výběrového řízení. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR).

4.6 Kategorie dotčených údajů - Zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytné pro realizaci slosování nebo které jste nám poskytli v rámci soutěže. To se týká zejména:

 • Profil uživatele pro určení vítěze
 • Kontaktní údaje pro předání výhry (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, údaje o účtu).
 • Případně další informace týkající se realizace (např. předchozí pokusy o účast, vyloučení nebo podobně).

V zásadě neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost tyto údaje poskytnout, nicméně neposkytnutí těchto informací může znamenat, že vás nebudeme moci zohlednit při udělování cen.

4.7 Stávající práva subjektů údajů. V souvislosti se svými osobními údaji máte různá práva:

 • Informace podle čl. 34 GDPR
 • Oprava podle článku 16 GDPR
 • Právo na výmaz ("být zapomenut") podle čl. 17 GDPR
 • Právo na námitku podle článku 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Kromě toho můžete kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Různé

5.1 Tyto podmínky účasti, jakož i celý právní vztah mezi účastníkem a Marina Lipno, družstvo se řídí právem České republiky. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek účasti bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

5.2 Právní postih je vyloučen.

5.3 Pokud by některé z těchto ustanovení bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních podmínek účasti.

5.4 Tyto podmínky účasti může Marina Lipno, družstvo kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.

6. Organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je:

Marina Lipno, družstvo
Slupečná 310
382 78 Lipno nad Vltavou
Tel.: +420 380 736 100
Spisová značka: Dr 444/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
IČO: 25187961

Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se soutěže adresujte přímo Marina Lipno, družstvo.